Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσίας

Γενικοί όροι χρήσης διαδικτυακού κόμβου rhodes.online

H mgk.advertising – Μιχαήλ Γ. Καβουκλής, ατομική επιχείρηση με έδρα στη Ρόδο, Αγίας Σοφίας 18, (Α.Φ.Μ. 131015688 / Δ.Ο.Υ. Ρόδου και αριθμό ΓΕΜΗ 072694120000) (εφεξής η Επιχείρηση), μέσω του διαδικτυακού της κόμβου rhodes.online – rhodes.com.gr (εφεξής ο Κόμβος) προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε χρήση των υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η χρήση του Κόμβου και των υπηρεσιών του και η περιήγηση στις επιμέρους σελίδες του συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Οι χρήστες διαθέτουν το απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών του Κόμβου, και έχουν την ευθύνη καταβολής τελών προς τρίτους φορείς (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου) που τους επιτρέπει πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών του κόμβου.

Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες του Κόμβου συμφωνώντας να α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του και β) διατηρούν και επιμελώς να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

Ο Κόμβος παρέχει στους χρήστες υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του και επιτυχούς καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις οι χρήστες ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει ο Κόμβος, θα παραλάβουν επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (username) που ο ίδιοι θα έχουν ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως την Επιχείρηση για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε πιθανή ή πραγματική παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

Οι υπηρεσίες μελών περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, παροχή ενημέρωσης, ειδικών προσφορών, πρόσβαση σε προνομιακό περιεχόμενο (που εμφανίζεται μόνο με σύνδεση μέλους), υπηρεσίες διαφήμισης, κ.α. Το «αποκλειστικά για μέλη» περιεχόμενο αλλάζει συνεχώς, κατά την κρίση της Επιχείρησης και της συντακτικής ομάδας του Κόμβου.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του Κόμβου, άλλων προϊόντων της ή τρίτων στα εγγεγραμμένα στον Κόμβο μέλη.

Ο Κόμβος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες μέλη του.

Η Επιχείρηση διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να απενεργοποιήσει το λογαριασμό ή/και να διακόψει την πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κόμβου σε χρήστες μέλη που τα χρησιμοποιούν με τρόπο που παραβιάζουν τους παρόντες όρους χρήσης.

Η Επιχείρηση δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών με τους διαφημιζόμενους στον Κόμβο και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους επικοινωνία.

Όλο το περιεχόμενο του Κόμβου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Επιχείρησης και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων και Συνθηκών, εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά. Το περιεχόμενο του Κόμβου δεν μπορεί να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς ρητή άδεια της Επιχείρησης. Οποιαδήποτε χρήση για αναφορά, παράθεση ή άλλη αντίστοιχη χρήση του περιεχομένου οφείλει να φέρει την σχετική σήμανση της πηγής του περιεχομένου, με κατ’ελάχιστον αναφορά στην διεύθυνση URL του κόμβου, ει δυνατόν με ενεργό σύνδεσμο, όταν πρόκειται για ηλεκτρονικό μέσο, και τη σήμανση «από το rhodes.online – rhodes.com.gr», χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που φέρει κατά αποκλειστικότητα η Επιχείρηση επί του περιεχομένου του Κόμβου.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Επιχείρηση, τον Κόμβο, τις υπηρεσίες και προϊόντα της, ή τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Επιχείρησης ή/και των ως άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στις ιστοσελίδες του Κόμβου δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου, συμπεριλαμβανομένων των αναδημοσιευμένων δελτίων τύπου και ανακοινώσεων που αποστέλλονται στον Κόμβο προς δημοσίευση, καθώς και των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος και φέρουν τα ονόματα ή σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται, χωρίς άλλη επιφύλαξη, ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή/και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του Κόμβου.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι χρήστες των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Κόμβου στων οποίων την χρήση προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του Κόμβου παρέχονται αυτούσια, χωρίς καμία περαιτέρω εγγύηση για την ορθότητα, την πληρότητα, την εγκυρότητα ή την καταλληλότητά τους. Καμία εγγύηση δεν παρέχεται σχετικά με την χωρίς διακοπή προσφορά του περιεχομένου του Κόμβου, την χωρίς σφάλματα και λάθη παροχή του, και την σχετική επιδιόρθωση αυτών. Η Επιχείρηση επιπλέον δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο του Κόμβου καθώς και το λογισμικό και οι servers μέσω των οποίων αυτό διατίθεται προς χρήση είναι καθαρά από ιούς ή άλλα επιβλαβή προγράμματα και στοιχεία.

Το περιεχόμενο του Κόμβου, ειδικά το πρωτότυπο περιεχόμενο και το αναδημοσιευμένο κατόπιν αίτησης υλικό αποτελούν προσφορά προς τους χρήστες του Κόμβου και  γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δεν στοχεύουν στην προτροπή ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Η Επιχείρηση αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του Κόμβου σε συνεργασία ή με τη συμμετοχή τρίτων. Το σύνολο του περιεχομένου, ανεξαρτήτως της πηγής του, παρέχεται χωρίς τις εγγυήσεις που αναφέρονται παραπάνω.

 

Η Επιχείρηση και ο Κόμβος δεν φέρουν καμία ευθύνη για τη χρήση ιστότοπων, υπηρεσιών και προϊόντων εκτός του Κόμβου στα οποία ο χρήστης κατέληξε μέσα από συνδέσμους στον Κόμβο, μέρος του περιεχομένου ή διαφημίσεων. Για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει σχετικά σε αυτούς τους ιστότοπους την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές του. Η Επιχείρηση δεν έχει καμία σχέση με το περιεχόμενο αυτών των ιστότοπων, εκτός κι αν αναφέρεται διαφορετικά.

Η Επιχείρηση παρέχει απευθείας μέσω του Κόμβου υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών. Οι σχετικοί όροι περιγράφονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας στους όρους χρήσης σε ειδικό κεφάλαιο παρακάτω και οι σχετικές καταχωρήσεις προϊόντων συμπεριλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον: α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή/και των υπηρεσιών που προσφέρονται, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και το κόστος συσκευασίας και μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Η πρόσβαση στο περιεχόμενο του Κόμβου δεν συνεπάγεται κανένα πρόσθετο κόστος πέραν του κόστους πρόσβασης στο διαδίκτυο όπως καθορίζεται από τον εκάστοτε πάροχο που έχει επιλέξει ο χρήστης και καταβάλλεται σε αυτόν.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Κόμβου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από την σχετική Ελληνική Νομοθεσία, τους κανονισμούς και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Επιχείρησης και των χρηστών του Κόμβου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δημοσίως στην αντίστοιχη σελίδα εντός του Κόμβου και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Στον Κόμβο δημοσιεύεται πάντα η πιο πρόσφατη και σε ισχύ εκδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης του Κόμβου, ακυρώνοντας κάθε προηγούμενη ή άλλη εκδοχή.